ஆடி – மகம் (August 15, 2015)

ஸ்ரீ வேங்கடாசார்யர் ஸ்வாமி (போத்தி ஸ்வாமி) திருநக்ஷத்ரம்

(ஆடி – மகம்) – August 15th, 2015

வாழித்திருநாமம்     Link Below

ஸ்ரீ வேங்கடாசார்யர் ஸ்வாமி 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *