ஸ்ரீ ஒன்றான ராமாநுஜம் பிள்ளை ஸ்வாமி

ஸ்ரீ ஒன்றான் ராமாநுஜம் பிள்ளை ஸ்வாமி

(பங்குனி –புனர்பூசம்)

நித்யத் தனியன்

வந்தேவானமஹாசைல ராமாநுஜ முநிப்ரியம் |

ராமாநுஜார்யம் ஸ்ர்வக்ஞம் வத்ஸாந்வய விபூஷணம் ||

திருநக்ஷத்ரதனியன்

உதிதம் பால்குநேமாஸி புநர்வஸ் வபியோடுநி |

வாத்ஸ்ய ராமாநுஜசார்யம் வந்தே ஸத்குணசாகரம் ||

சீர்

வாழி ராமாநுசம் பிள்ளை மாமலர்த்தாள்

வாழியவன் முடும்பை மாநகரம் வாழியே

அந்தமில் சீர் மாறன் மறைபொருளை அம்புவியோர்

சிந்தையுறத் தேந்துரைகும் சீர்.

வாழி திருநாமம்

எங்கள் மணவாளமுனி இணையடிகள் மறவாத ராமாநுச முநிபதம்

இதயத்தே வைத்தருள் முடும்பயர் குலாதிபன் இராமாநுசம் பிள்ளை தன்

பொங்குபுகழ் பொறை க்ருபை ஆசாரநீதிக்கு பொருளைப்புரைக்க வென்றால்

இவன் பூவனோ, அன்றிமாலோ, சேடனோ, அன்றி பூர்வர்களில் நம்பிள்ளையோ

அங்கமுடன் நான்மறைகள் தமிழ் செய்த ஆழ்வார்கள் அனைவருடைய ஆகாரமோ

ஆழ்கடலையனை செய்த அபிராம நீதிகதை அருள்செய்த வால்மீகியோ

தங்கு புகழோர் ததியதர்சனம் வாழவே தாரணியில் வந்துதித்தோன்

சத்யமதெத்திசையும் வீசுபுகழ் எதிராசர் தம்முடைய அவதாரமே

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *