ஸ்ரீமத் ஆத்தான் ஸ்வாமி

ஸ்ரீமத் ஆத்தான் ஸ்வாமி

(ஆவணி-சித்திரை)

நித்யத்தனியன்

ஸ்ரீராமாநுஜ யோகீந்த்ர பதபங்கஜ ஷட்பதம் |

ராமாநுஜார்ய தநயம் வதார்ய மஹம்பஜே ||

திருநக்ஷத்ரதனியன்

ஸிம்ஹே சித்ரோடுஸம்பூதம் வத்ஸவம்சாப்தி கௌஸ்துபம் |

ராமாநுஜார்ய ஸச்சிஷ்யம் வரதாஹ்வய மாஸ்ரயே ||

சீர்

வாழி ஆத்தான் கமலவன் சரணம் வாழி முடும்பை

வாழியவன் அருள் கூர் வாள்விழிகள் –வாழியே

இராமாநுசம் பிள்ளை இன்னருளால் ஆழ்வார்

திராவிட நூல் தேர்ந்துரைகும் சீர்.

வாழித்திருநாமம்

தழுவு திருமார்பனுடன் தண்பதுமை சேணைமுதல்

சடகோபன் நாதமுநி தாள்தொழுவோன் வாழியே

வழுவில் புகழ் புண்டரீகக்கண்ணர் மணக்கால் நம்பி

வாழ் ஆளவந்தாரை வாழ்த்துமவன் வாழ்யே

அழகுடைய பெரிய நம்பி எதிராசர் அவரடிசேர்

அனைத்தாரியர் தங்கள் அருளுடையோன் வாழியே

எழிலுடைய இராமாநுசம் பிள்ளைக்கினியமைந்தன்

எங்கள் வரதாரியனார் இனிதூழி வாழியே.

x—————————————x—————————————x

பங்கயத் திருத்தாளினை வாழியே

பான்மதி திருவாடையும் வாழியே

அங்கமார் திருவுந்தியும் வாழியே

ஆரநூல் மணிமார்பும் வாழியே

சங்கு சக்கரத்தோளிணை வாழியே

தாமரைச் செந்திருமுகமும் வாழியே

மங்கலத் திருநாமம் வாழியே

வாழ்முடும்பை வராதாரியன் வாழியே

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *