ஸ்ரீ சடகோபாச்சார்யர் ஸ்வாமி

ஸ்ரீ சடகோபாச்சார்யர் ஸ்வாமி

(ஆவணி-பூசம்)

நித்யத்தனியன்

ஸுந்தரார்ய பதாம் போஜ த்வம்த்வ ப்ரவணமாநஸம் |

தத்ஸூநும் சடகோபார்யம் ஷட்குணாட்ய மஹம்பஜே ||

திருநக்ஷரத்தனியன்

ஸிம்ஹேபுஷ்யர்க்ஷ ஸஞ்ஜாதம் வத்ஸவம்ஸ விபூஷணம் |

ஸுந்தரார்ய குரோசிஷ்யம் சடகோப குரும்பஜே ||

சீர்

வாழி சடகோபாரியன் தன் மாமலர்த்தாள்

வாழியவன் அமுதவாய் மொழிகள் வாழியே

எந்தை அழகப்பன் இன்னருளால் மாறனிசைச்

செந்தமிழைத் தேர்ந்துரைகும் சீர்.

வாழித்திருநாமம்

சந்ததமும் மகிழ் மாறன் சரண் பணிவோன் வாழியே

சதுமறையின் பொருளனைதும் தந்தருள்வோன் வாழியே

அந்தணர்கோன் அழகப்பன் அடிபணிவோன் வாழியே

ஆவணியிற் பூசத்தில் அவதரித்தான் வாழியே

செந்தமிழ்சேர் ஆத்தானைச் சிந்தை செய்வோன் வாழியே

திருவாய் மொழிப்பொருளைத் தேர்ந்துரைப்போன் வாழியே

இந்த உலகத்தோர்க் கிதமுரைப்போன் வாழியே

எழில் சடகோபாரியன் இணையடிகள் வாழியே.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *