ஸ்ரீ குமார சடகோபாசார்யர் ஸ்வாமி

ஸ்ரீ குமார சடகோபாசார்யர் ஸ்வாமி

(ஆனி-மகம்)

நித்யத்தனியன்

ஸ்ரீவாத்ஸ்ய சடகோபார்ய பௌத்ரம் தத்பாத ஸம்ச்ரயம் |

சடகோபார்ய ஸத்புத்ரம் ஸ்ரீசடாரி குரும்பஜே ||

திருநக்ஷரதனியன்

மகாஸுமிதுநே ஜாதம் சடகோப குரோஸ்ஸுதம் |

குமார சடகோபார்யம் வத்ஸவம்ஸ்யம் ஸமாஸ்ரயே ||

சீர்

வாழி குமார சடகோபாரியன் மாமலர்தாள்

வாழி முடும்பை மாநகரம் வாழியே –

சடகோபாரியன் இன்னருளால் மாறன் மறைப்பொருளை

திடமாக எடுத்துரைகும் சீர்.

வாழித்திருநாமம்

தெந்திருமால் குருகை தனில் திகழவந்தோன் வாழியே

தேசிகருக்குத் தத்துவநூல் தேர்ந்துரைப்போன் வாழியே

சந்ததமும் கவிவிடை நூல் சதமுரைப்போன் வாழியே

சடகோப குருவுக்குச் சந்த்தியோன் வாழியே

அந்தமில்சீர் அருள் மாரியை ஆதரிப்போன் வாழியே

ஆனி மகத்தம்புவியில் அவதரித்தோன் வாழியே

சந்திகளைப்பொருத்துவிக்கும் ஸத்புருடன் வாழியே

சடகோபாசார்யரடி சந்ததமும் வாழியே.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *