ஸ்ரீ வேங்கடாசாரியார் ஸ்வாமி

ஸ்ரீ வேங்கடாசாரியார் ஸ்வாமி

(ஆனி – உத்ரம்)

நித்யத்தனியன்

குமார சடகோபார்ய பௌத்ரம் தத்பாதஸம்ச்ரயம் |

வரதார்ய க்ருபாபாத்ரம் வேங்கடார்யம் அஹம்பஜே ||

திருநக்ஷத்ரதனியன்

மிது நோத்தர பல்குந்யாம் வத்ஸவம்ஸ ஸமுத்பவம் |

ராகவார்ய குரோஸூநும் வேங்கடார்யம் அஹம்புஜே ||

சீர்

வாழி அருள் வேங்கடேசன் மாமலர்த்தாள்

வாழி அவன் இனிய வாய்மொழிகள் – வாழியே

வாழ்புகழ் மால்வரதமால் அருளால் மாறன் திருவாய்

மொழிப்பொருளை ஆய்ந்துரைக்கும் சீர்.

வாழித்திருநாமம்

சீர் மருவுங்குருகை நகர் சிறக்கவந்தோன் வாழியே

திகழ் வரதகுருவின் அருள் சேருமவன் வாழியே

வாரமுடன் ஈடுபாடியம் வகுத்துரைப்போன் வாழியே

வளர் ஆனி உத்திரத்தில் வந்துதித்தான் வாழியே

தாரணியில் அருளாளர் தாள் தொழுவோன் வாழியே

சடகோபகுருவை மனம் தரித்தருள்வோன் வாழியே

ஏருலவு இராகவகுருவுக்கு இனியமைந்தன் வாழியே

எழில்முடும்பை வேங்கடாரியன் இணையடிகள் வாழியே

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *