ஸ்ரீ சடகோபாசார்யர் ஸ்வாமி

ஸ்ரீ சடகோபாசார்யர் ஸ்வாமி

(ஆடி- சதயம்)

நித்யத்தனியன்

ஸ்ரீவாத்ஸ்ய வரதாசார்ய பாதபத்ம மதுவ்ரதம் |

சடகோப குரும் வந்தேஜ்ஞானபக்த்யாதி வாரிதிம் ||

திருநக்ஷத்ரதனியன்

சதபிஷகபியர்க்ஷே கர்க்கடே மாஸிஜாதம்

சடரிபுகுரு வர்யம் ஸம்ச்ரயே வத்ஸவம்ஸ்யம் |

வரதகுரு பாதாப்ஜே பக்தியுக்தம் வரேண்யம்

ஸுபகுணநிதி சயாநாம் ஸேவிதம் தேசிகேந்த்ரம் ||

சீர்

வாழி சடகோபன் மாமலர்த்தாள்

வாழியவன் செங்கமலக் கண்ணிணை – வாழியே

தந்தை வரதாரியன் இன்னருளால் திருவாய்மொழிப்

பொருளைத் தேர்ந்துரைக்கும் சீர்.

வாழித்திருநாமம்

சீர்பெருகும் குருகைநகர் சிறக்கவந்தோன் வாழியே

திருவாடிச் சதயத்தில் சகத்துதித்தான் வாழியே

பார்புகழும் பாடியத்தை பரிந்துரைப்போன் வாழியே

பராங்குசன் தன் பாவதனைப் பகருமவன் வாழியே

தார்மருவும் அருளாளர் தாள் தொழுவோன் வாழியே

தந்தை வரதாரியன் தன் சரண்பணிவோன் வாழியே

ஏர்மருவும் முடும்பைநகர் இலங்கவந்தோன் வாழியே

எழில் சடகோபாரியன் இணையடிகள் வாழியே

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *