ஸ்ரீ வரதாசார்யர் ஸ்வாமி

ஸ்ரீ வரதாசார்யர் ஸ்வாமி

(கார்த்திகை – உத்திரட்டாதி)

நித்யத்தனியன்

வேங்கடார்ய குரோஸூநும் சடகோப பதாச்ரயே |

வரதார்ய க்ருபாபாத்ரம் வந்தே வரததேசிகம் ||

திருநக்ஷரதனியன்

உத்தர ப்ரோஷ்ட பதத்தாரே வ்ருச்சிகே வத்ஸவம்ஸஜ |

சடகோப குரோசிஷ்யம் வரதார்ய குரும்பஜே ||

சீர்

வாழி சடகோப வள்ளல் மலரடிக்கீழ்

வாழும் வரதகுரு மண்ணுலகில் – வாழியவன்

மாறன் மறைத்தமிழை மாநிலத்தோர் தாம் வாழத்

தேறும்படி உரைகும் சீர்

வாழித்திருநாமம்

சீராரும் குருகை நகர் சிறக்க வந்தோன் வாழியே

திகழ் கார்த்திகையுத்திரட்டாதி உதித்தவள்ளல் வாழியே

ஏராரும் வேங்கடாரியருக்கு இனியமைந்தன் வாழியே

எழில் சடகோபகுரு இணையடியோன் வாழியே

பாராரும் அருளாளர் அடிபணிந்துயந்தோன் வாழியே

பரிவுடனே கோதை கண்ணண் பதம் பணிவோன் வாழியே

ஏராரும் அப்புவாரியன் இன்னருளோன் வாழியே

எழில் முடும்பை வரதாரியன் இணையடிகள் வாழியே

தொங்கல்

தென் முடும்பை வாழத் திருவாய்மொழி வாழ

மன்னுபுகழ் தென்குருகை மால்வாழ – தன்னடியார்

இன்னல் தவிர்க்கும் எழில் வரததேசிகனே

இன்னுமொரு நூற்றாண்டிரும்.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *