ஸ்ரீ வேங்கடாசார்யர் ஸ்வாமி (போத்தி ஸ்வாமி)

ஸ்ரீ வேங்கடாசார்யர் ஸ்வாமி (போத்தி ஸ்வாமி)

(ஆடி – மகம்)

நித்யத்தனியன்

ஸ்ரீவாத்ஸ்ய வரதாசார்ய தநயம் தத்பதாத்ரயம் |

வரதார்ய க்ருபா பாத்ரம் வந்தே வேங்கடதேசிகம் ||

வேங்கடார்ய குரோ: பௌத்ரம் ஸ்ரீவத்ஸகுல பூஷணம் |

வரதார்ய குரோ: புத்ரம் வேங்கடார்ய மஹம் பஜே ||

திருநக்ஷத்ரத்தனியன்

மஹாஸுகர்க்கடே ஜாதம் வேங்கடாசார்ய நாமகம் |

வரதார்ய குரோ: புத்ரம் வத்ஸவம்ஸ்யம் நமாமிதம் ||

சீர்

வாழி வரதாரியனடி பரவும் வாழியருள் வேங்கடவன்

வண்சரணம் வாழி முடும்பை வாழியே

நம் வரதகுரு நல்லருளால் நாவீரன்

நற்கலையை நமக்குரைக்கும் சீர்.

வாழித்திருநாமம்

ஆடிமகத்தம்புவியில் அவதரித்தோன் வாழியே

ஆழ்வார்கள் கலைப்பொருளை ஆய்ந்துரைப்போன் வாழியே

சீர்பெருகும் கோதை பதம் தினந்தொழுவோன் வாழியே

சேமங்கொள் தென்குருகூர் சிறக்கவந்தோன் வாழியே

பார்புகழும் வரதாரிய்ன் இருபதத்தோன் வாழியே

பாங்குடனே அருளாளர் பதம் பணிவோன் வாழியே

ஏர் வரததேசிகன் இன்னருளோன் வாழியே

எழில் முடும்பை வேங்கடாரியன் இணையடிகள் வாழியே

தொங்கல்

தேசிகர்கள் வாழ திருவாய்மொழி வாழ

மாசில்புகழ் முடும்பை நகர்தாம் வாழ – தேசுமிகு

வரதாரியன் தாள் பணியும் எழில் வேங்கடாரியனே

இன்னுமொரு நூற்றாண்டிரும்.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *