ஸ்ரீ வரததேசிகஸ்வாமி

ஸ்ரீ வரததேசிக ஸ்வாமி

(மார்கழி – மகம்)

நித்யத்தனியன்

வாத்ஸ்ய ஸ்ரீவேங்கடாசார்ய தநயம் தத்பதாஸ்ரயம் |

வரதார்ய குரோ: பௌத்ரம் வரதார்ய குரும்பஜே ||

திருநக்ஷத்ரத்தனியன்

தநுர்மாஸே மகேஜாதம் வரதேசிக நாமகம் |

வேங்கடார்ய குரோ: புத்ரம் வரதகுருமாஸ்ரயே ||

சீர்

வாழி முடும்பை வரததேசிகன் மலரடிகள்

வாழியவன் பவளவாய் மொழிகள் – வாழியே

எந்தை வேங்கடாரியன் இன்னருளால் மாறன்

செந்தமிழைத் தேர்ந்துரைக்கும் சீர்

வாழித்திருநாமம்

வண்டினஞ்சூழ் குருகைநகர் வாழவந்தோன் வாழியே

வளர் தநுர் மகந்தன்னில் வந்துதித்தான் வாழியே

செண்டுலவு கோதை பதம் சிந்தை செய்வோன் வாழியே

சீர் அருளாளர் தாள் தினந்தொழுவோன் வாழியே

பண்டைய நான்மறைகள்தமைப் பகர்ந்துரைப்போன் வாழியே

பரிவுடனே ஆழ்வார்கள் பதம்பணிவோன் வாழியே

வண்மைமிகு வேங்கடாரியன் நல்ல மைந்தன் வாழியே

நன் முடும்பை வரதாரியன் நல்லடிகள் வாழியே

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *