ஸ்ரீ சுதர்சன ராமாநுஜாசார்யார் ஸ்வாமி (வர்த்தமான ஸ்வாமி)

ஸ்ரீ சுதர்சன ராமாநுஜாசார்யார் ஸ்வாமி (வர்த்தமான ஸ்வாமி)

(ஐப்பசி – மகம்)

நித்யத்தனியன்

வாத்ஸ்ய வரதார்ய புத்ரம் தத்பதாம் போஜத்விரேபம் |

வேங்கடார்ய க்ருபா பாத்ரம் ராமாநுஜ குரும்பஜே ||

திருநக்ஷத்ரத்தனியன்

துலாமகாயாம் ஸஞ்ஜாதம் நளாப்தே இந்து வாஸரே |

வரதார்ய குரோ: புத்ரம் ராமாநுஜ மஹம் ஆஸ்ரயே ||

சீர்

வாழி எழில் இராமநுசார்யன் மலர்ப்பதங்கள்

வாழி முடும்பையென்னும் மாநகரம் – வாழியே

குருவரததேசிக வேங்கவனின்னருளால்

திருவாய்மொழிப் பொருளுரைக்கும் சீர்.

வாழித்திருநாமம்

குன்றமுயர் மணிமாடக் குருகைவந்தோன் வாழியே

குவலயத்தில் ஐப்பசியில் மகத்துதித்தோன் வாழியே

அன்னவயல் புதுவை ஆண்டாள் அடிதொழுவோன் வாழியே

அருளாளர்க்கு அடிமை செய்து அகமகிழ்வோன் வாழியே

மன்னு புகழ் வரதாரியர் மகிழ்மைந்தன் வாழியே

மால்வேங்கடவரதனருள் விரும்புமவன் வாழியே

இன்னிசைத் தமிழ்மறைகள் இயம்புமவன் வாழியே

எழில் முடும்பை இராமாநுசன் இனிதூழி வாழியே !!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *