ஸ்ரீ சடகோபாசார்யர் ஸ்வாமி

ஸ்ரீ சடகோபாசார்யர் ஸ்வாமி

(வைகாசி-விசாகம்)

(ஸ்ரீமத் ஆத்தான் கீழத்திருமாளிகை முதல் பட்டம் )

நித்யத்தனியன்

வாத்ஸ்யஸ்ரீ சடகோபார்ய பௌத்ரம் தந்நாமகம் குரும் |

சடாரி குரு பாதாப்ஜே ப்ரவணம் சாந்தமாச்ரயே ||

திருநக்ஷத்ரதனியன்

வ்ருஷமாஸி விசாகாயாம் அவதீர்ணம் குணோஜ் வலம் |

ஸுந்தரார்ய குரோசிஷ்யம் சடகோப குரும்பஜே ||

சீர்

வாழி சடகோப தேசிகன் வண்குரவன்

வாழியவன் இனிய வாய்மொழிகள் வாழியே

வள்ளல் அழகப்பிரான் இன்னருளால் மாறனிசை

தெள்ளு தமிழ் ஈடுரைகும் சீர்.

வாழித்திருநாமம்

தண்டமிழோர் புகழ்க்குருகை தழைக்கவந்தோன் வாழியே

சடகோபாரியன் பொற்றாள் பணிந்துய்ந்தோன் வாழியே

தொண்டர்கள் ஈடேறவந்து தோன்றினான் வாழியே

சுருதி மறைப்பொருளனைத்தும் தொகுத்துரைப்போன் வாழியே

எண் டிசையும் புகழ் முடும்பைக் கிறைவனார் வாழியே

எதிராசர் எனப்புவியில் ஏற்ற முள்ளோன் வாழியே

கொண்டல் என நிதிமாரி கொழிக்க வந்தோன் வாழியே

குரு சடகோபாரியன் தாள் கோகனகம் வாழியே.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *