ஸ்ரீ இராகவாசாரியர் ஸ்வாமி

ஸ்ரீ இராகவாச்சாரியர் ஸ்வாமி

(ஆடி-பூசம்)

நித்யதனியன்

ஸ்ரீவாத்ஸ்ய வேங்கடாசார்ய சிஷ்யம் சடாரிபோஸுதம் |

ப்ரபத்யே ராகவாசார்யம் ஜ்ஞாநாதி குணசாகரம் ||

திருநக்ஷரதனியன்

கர்க்கடே புஷ்ய நக்ஷத்ரே ஜாதம் வாத்ஸ்யம் குணைர்யுதா |

ஸுந்தரார்ய குரோசிஷ்யம் ராகவார்யம் அஹம்பஜே ||

சீர்

வாழி இராகவாரியன் தன் மாமலர்த்தாள்

வாழியவன் இன்சொல் அருள்வாழ்வதநம் – வாழியே

நம் அழகப்பையங்கார் நல்லருளால் நம்மாழ்வார்

தென் மொழிநூல் தேர்ந்துரைகும் சீர்.

வாழித்திருநாமம்

திருவாடிப் பூசத்தில் ஜகத்துதித்தான் வாழியே

திருக்குருகை மாநகரம் சிறக்கவந்தோன் வாழியே

அருளாளர் தமைப்போற்றி ஆதரிப்போன் வாழியே

அழகப்பிரானார் பொன்னடி தொழுவோன் வாழியே

மருவாரும் மகிழ்மாறன் வளமுரைப்போன் வாழியே

வண்சடகோபாரியன் வரக்குமரன் வாழியே

இருள்மாயப் பிறப்பிலென்னை எடுத்தளிப்போன் வாழியே

இராகவ தேசிகவாரியன் இணையடிகள் வாழியே

தொங்கல்

திருவாய்மொழி வாழ தேசிகர்கள் வாழ

மருவாரும் தென்முடும்பை வாழ – குருகூரில்

இந்துணைவன் வாழ இராகவாரியனே

இன்னுமொரு நூற்றாண்டிரும்

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *