ஸ்ரீ (ஐயா) சடகோபாசார்யர் ஸ்வாமி

ஸ்ரீ (ஐயா) சடகோபாசார்யர் ஸ்வாமி

(தை மூலம்)

நித்யத்தனியன்

வாத்ஸ்ய ஸ்ரீசடகோபார்ய பௌத்ரம் ஷட்குணவாரிதிம் |

ராகவார்ய குரோபுத்ரம் சடகோப குரும்பஜே ||

திருநக்ஷத்ரதனியன்

ராகவார்ய குரோசிஷ்யம் வாத்ஸ்யம்சடரிபும் குரும் |

மகரே மூலநக்ஷத்ரே ஜாதம் குணநிதிம் பஜே ||

சீர்

வாழி சடகோபாரியன் எனும் வண்குரவன்

வாழியவன் அமுதவாய் மொழிகள் – வாழியே

தந்தை எழில் சடகோப தேசிகனருளால் மாறனிசைச்

செந்தமிழைத் தேர்ந்துரைகும் சீர்.

வாழித்திருநாமம்

சீர் மேவுந் தெங்குருகூர் செழிக்க வந்தோன் வாழியே

செந்தமிழ் வேதப்பொருளைத் தெளிந்துரைப்பேன் வாழியே

ஏர்மேவுந்தையில் மூலத்து இங்குதிதான் வாழியே

இராகவ தேசிகவாரியன் இனியமைந்தன் வாழியே

பார்மேவும் அருளாளர் பதம்பணிவோன் வாழியே

பாடியதினுட்பொருளைப் பகர்ந்துரைபோன் வாழியே

தர்மேவு திருமார்பும் தடம்புயமும் வாழியே

சடகோப தேசிகரடி தாரணியில் வாழியே

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *